ADWOKAT KRAKÓW DOMINIK MARCHEWKA

Factolex – Kancelaria Adwokacka z Krakowa

O MNIE

Nazywam się Dominik Marchewka jestem DOKTORANTEM
prawa oraz ADWOKATEM

Kontynuuje wielopokoleniową tradycję rodzinną.

Współpracowałem z wieloma KANCELARAMI ADWOKACKIMI
W trakcie studiów poszerzałem swoją wiedzę prawniczą byłem VICEPREZESEM studenckiej poradni prawnej oraz KOORDYNATOREM sekcji cywilnej

AUTOR I WSPÓŁAUTOR PONAD 78 INTERWENCJI PRAWNYCH DO INSTYTUCJI
KRAJOWYCH ORAZ UNIJNYCH:

Sejm RP
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Sąd Najwyższy
RPO
NIK
Komisja Europejska i Parlament Europejski
Biuro Interwencji Prawnych przy Prezydencie RP
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Gospodarki

PRELEGENT

Kilkunastu konferencji w zakresie prawa konstytucyjnego , a w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz gospodarki nierchmościami.

ZDJĘCIA Z KONFERENCJI PRASOWYCH ADWOKATA MEDIATORA DOMINIKA MARCHEWKI

Porozumienie rodzicielskie czyli jak uregulować kontakty z dzieckiem po rozwodzie ?

Porozumienie rodzicielskie czyli inaczej plan wychowawczy lub też porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem oraz alimentach po rozwodzie – stanowi przejaw negocjacji między rodzicami i dobrowolnych zobowiązań przed sądem w przedmiocie opieki nad ich wspólnym dzieckiem. W przypadku gdy rozwodzący się małżonkowie są skłonni do współpracy przedstawienie sądowi planu wychowawczego jest kluczowym rozwiązaniem, które pozwoli zapobiec powstawaniu w przyszłości nieporozumień między rodzicami.

Orzekanie o kontaktach z urzędu

Art. 58 § 1 zdanie drugie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, iż sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka.
Przedmiotowe porozumienie jest nieobowiązkowe i nie wywołuje negatywnych skutków dla rodziców w przypadku jego braku. Jednocześnie nie kształtuje w sposób ostateczny sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem, gdyż zgodnie ze stanowiskiem judykatury porozumienie małżonków o sposobie utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie nie zwalnia sądu z obowiązku orzeczenia o tych kontaktach w wyroku rozwodowym (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2012 r., III CZP 72/11).
W treści wyroku musi być zamieszczone określenie powierzenia władzy rodzicielskiej, sposobu jej wykonywania oraz kontaktów z dzieckiem, niedopuszczalne jest natomiast odwołanie się do treści porozumienia jako swoistego załącznika. Nawet w razie uznania porozumienia za miarodajnie określające sposób wykonywania władzy rodzicielskiej i kontakty z dzieckiem, sąd powinien przenieść jego treść do sentencji wyroku (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 września 2020 r., V ACa 776/18).

Jak sporządzić plan wychowawczy?

Rozwodzący się małżonkowie mogą samodzielnie sporządzić przedmiotowy plan i przedstawić go sądowi jeszcze przed zakończeniem sprawy. W takim wypadku wymagana jest pomiędzy nimi współpraca w dążeniu do uregulowania kontaktów w sposób jak najkorzystniejszy dla nich oraz dziecka. Z uwagi na liczne konflikty w sprawach rozwodowych małżonkom trudno dojść do porozumienia, a w szczególności w kwestiach związanych z dziećmi.
Dlatego odpowiednim rozwiązaniem będzie udanie się do adwokata, który pomoże sporządzić plan rodzicielski, a w szczególności dostosować kontakty tak, aby mieć na względzie dobro dziecka oraz dyspozycyjność jego rodziców. Nadto może pełnić rolę mediatora pomiędzy stronami, aż nie dojdą do porozumienia. Profesjonalny pełnomocnik zapewni nie tylko rzetelne przygotowanie planu wychowawczego, ale również pomoc w wypracowaniu wspólnego stanowiska w kwestii uregulowania kontaktów.

Forma i treść porozumienia

Plan wychowawczy powinien być sporządzony w formie pisemnej. Jednak nie oznacza to, że w każdym wypadku musi być on szczegółowy, gdyż zależne to będzie od okoliczności sprawy, a w szczególności od charakteru wzajemnych stosunków między samymi rodzicami oraz rodzicami a dzieckiem.
W treści porozumienia rodzicielskiego powinno się znaleźć uzgodnienie co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, stałego pobytu dziecka oraz uregulowanie utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Dodatkowo można uwzględnić kwestię alimentów – ich wysokości oraz terminu ich uiszczania, a także dokonać ustaleń w zakresie edukacji, opieki lekarskiej i leczenia szpitalnego, a także wyjazdów zagranicznych dziecka.
Jeżeli małżonkowie złożyli zgodny wniosek o nieorzekaniu o kontaktach z dzieckiem (art. 58 § 1b KRO), porozumienie rodzicielskie może być ograniczone do określenia sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej.

Kontakty z dzieckiem

W myśl art. 113 k.r.o. § 1 niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Z kolei § 2 tego artykułu stanowi, iż kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności:
1) przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu)
2) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.
W wyżej przytoczonej uchwale Sądu Najwyższego wyjaśniono, iż znaczenie kontaktów dla rozwoju dziecka wskazuje na potrzebę ich należytego określenia. Powierzenie rodzicom dokonania tego określenia w porozumieniu, polegającego na sprecyzowaniu uprawnień wymienionych przykładowo w art. 113 § 2 k.r.o., może wpłynąć na wyszczególnienie ich, stosownie do realnych możliwości rodziców, jak też powinno ułatwiać respektowanie przyjętych zobowiązań będących wynikiem przeprowadzonych negocjacji.
Określenie kontaktów powinno być jak najbardziej precyzyjne i obejmować:
1) częstotliwość spotkań – zarówno osobistych jak i na odległość (konkretne dni tygodnia, weekendy, święta – Wielkanocne i Bożego Narodzenia, wakacje, ferie, urodziny i inne szczególne dni jak: Dzień Dziecka, Dzień Ojca, Dzień Matki);
2) godzinę początku i końca spotkania;
3) miejsce spotkań (miejsce zamieszkania dziecka lub poza miejscem zamieszkania dziecka);
4) wskazanie, który z rodziców będzie odbierał dziecko (z miejsca zamieszkania dziecka, szkoły/przedszkola) i odprowadzał go do miejsca jego stałego pobytu;
5) dodatkowo – prawo dziecka do osobistych kontaktów z dziadkami, rodzeństwem, dalszymi krewnymi stron oraz ich nowymi partnerami.
Sporządzenie porozumienia rodzicielskiego pozwala zabezpieczyć nie tylko dobro dziecka po rozwodzie rodziców, ale uwzględnia również interesy rozwodzących się małżonków, gdyż przedstawiając zgodny plan mogą mieć wpływ na ostateczny kształt kontaktów z dzieckiem.

Porozumienie a dobro dziecka

Sąd rozwodowy ocenia porozumienie rodzicielskie przez pryzmat dobra dziecka. W doktrynie wskazuje się, że plan wychowawczy powinien zaspokajać materialne i niematerialne potrzeby dziecka w jak najpełniejszy sposób oraz gwarantować mu prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny. Za zgodnością porozumienia z dobrem dziecka przemawiać może między innymi uwzględnienie jego rozsądnych życzeń co do sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z rodzicami.
Jeżeli porozumienie jest zgodne z dobrem dziecka i obowiązującym prawem, sąd rozwodowy zobligowany jest je uwzględnić.

Autor

Nazywam się Dominik Marchewka jestem Doktorantem prawa oraz Adwokatem, Mediatorem, Trenerem Biznesu oraz specjalistą antywindykacji i prawa rodzinnego. Uwielbiam sprawy karne - broniąc klientów. Jako Adwokat kontynuując wielopokoleniową tradycję rodzinną. W trakcie studiów poszerzałem swoją wiedzę prawniczą byłem wiceprezesem studenckiej poradni prawnej oraz koordynatorem sekcji cywilnej. Moje zainteresowania obejmują: prawo cywilne, rodzinne, opiekuńcze i europejskie prawo cywilne. W wolnych chwilach: podróżuje, czytam książki kryminalne, majsterkuje w garażu, biegam.

Może Cię również zainteresować:

Wsparcie w Sprawach Rodzinnych – Adwokat Kraków

Oczywiście, oto zajawka do posta na bloga:

„Kiedy rodzi się potrzeba wsparcia prawnego w sprawach rodzinnych, warto mieć u swojego boku zaufanego partnera. Dziś pragniemy Wam przedstawić takiego specjalistę – Dominika Marchewkę, adwokata z Krakowa, który od lat dedykuje swoją pracę pomaganiu klientom w trudnych chwilach związanych z prawem rodzinnym. Jego zaangażowanie, empatia i bogate doświadczenie sprawiają, że może być to kluczowy moment w rozwiązaniu Waszych spraw. Dowiedzcie się więcej o Dominiku i jego kancelarii adwokackiej, która jest gotowa wesprzeć Was w każdej kwestii prawnej związanej z rodziną i nie tylko.”

ADWOKAT KRAKÓW DOMINIK MARCHEWKA

Factolex – Kancelaria Adwokacka z Krakowa

O MNIE

Nazywam się Dominik Marchewka jestem DOKTORANTEM
prawa oraz ADWOKATEM

Kontynuuje wielopokoleniową tradycję rodzinną.

Współpracowałem z wieloma KANCELARAMI ADWOKACKIMI
W trakcie studiów poszerzałem swoją wiedzę prawniczą byłem VICEPREZESEM studenckiej poradni prawnej oraz KOORDYNATOREM sekcji cywilnej

AUTOR I WSPÓŁAUTOR PONAD 78 INTERWENCJI PRAWNYCH DO INSTYTUCJI
KRAJOWYCH ORAZ UNIJNYCH:

Sejm RP
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Sąd Najwyższy
RPO
NIK
Komisja Europejska i Parlament Europejski
Biuro Interwencji Prawnych przy Prezydencie RP
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Gospodarki

PRELEGENT

Kilkunastu konferencji w zakresie prawa konstytucyjnego , a w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz gospodarki nierchmościami.

ZDJĘCIA Z KONFERENCJI PRASOWYCH ADWOKATA MEDIATORA DOMINIKA MARCHEWKI

Pin It on Pinterest

Share This