Darmowe wzory pism

Sprawy cywilne

h

Pozew o wstąpienie
w stosunek najmu

h

Pozew o ustalenie
prawa do grobu

h

Pozew o zapłatę
 

h

Wniosek o stwierdzenie
nabycia spadku
 

h

Wzór wniosku o odebranie
ustnego oświadczenia
o przyjęciu spadku

h

Wzór wniosku o przyjecie
pisemnego oświadczenia
o przyjęciu spadku

h

Wzór wniosku o odebranie
ustnego oświadczenia
o odrzuceniu spadku

h

Wzór wniosku o przyjecie
pisemnego oświadczenia
o odrzuceniu spadku

h

Wniosek o dział spadku
 
 

h

Wniosek o stwierdzenie
zasiedzenia
 

h

Wniosek o odpis
orzeczenia z klauzulą
prawomocności / wykonalności

h

Wniosek o odpis
orzeczenia z uzasadnieniem
 

h

Sprzeciw
od nakazu zapłaty

h

Apelacja
 

h

Zażalenie
 

h

Zwolnienie
od kosztów sądowych

h

Wzór oświadczenia o stanie
rodzinnym, majątku, dochodach
i źródłach utrzymania osoby fizycznej
ubiegającej się o zwolnienie
od kosztów sądowych
w postępowaniu cywilnym

h

Wzór oświadczenia o stanie
rodzinnym, majątku, dochodach
i źródłach utrzymania osoby fizycznej
ubiegającej się o ustanowienie
adwokata lub radcy prawnego
 

h

Wniosek o uznanie
orzeczenia zagranicznego

h

Wniosek
o „upadłość konsumencką”

h

Zwrot kosztów podróży
 

Sprawy rodzinne

h

Pozew o alimenty
 

h

Pozew o podwyższenie alimentów

h

Pozew o zaprzeczenie
ojcostwa

h

Pozew o ustalenie ojcostwa, alimenty i roszczenia
 

h

Wniosek o zwolnienie z obowiązku
przedstawienia dokumentu
do zawarcia małżeństwa

h

Pozew o ustanowienie
rozdzielności majątkowej
małżeńskiej

h

Pozew o rozwód
 

h

Zgodny wniosek
o separację

h

Wniosek o zniesienie
separacji

h

Wniosek
o ubezwłasnowolnienie

h

Wniosek o odpis postanowienia
o ubezwłasnowolnienie

h

Wniosek o odpis
wyroku rozwodowego

h

Pozew o rozwód
z ewentualnymi wnioskami

h

Pozew o separację
 

h

Pozew o zaspakajanie
potrzeb rodziny

h

Wniosek o ustanowienie
opieki prawnej dziecka

h

Pozew o uchylenie
obowiązku alimentacyjnego

h

Wniosek o udzielenie
zgody na leczenie

h

Zgoda na paszport
dla małoletniego

h

Wniosek o zezwolenie
na dokonanie czynności prawnej

h

Wniosek o uregulowanie
kontaktów z małoletnim

h

Wniosek osoby uprawnionej
do uzyskania świadczeń alimentacyjnych

h

Pełnomocnictwo dla
zagranicznego organu przyjmującego

h

Wniosek osoby uprawnionej
do uzyskania świadczeń
alimentacyjnych z Niemiec

h

Pełnomocnictwo dla organu
przyjmującego w Niemczech
 

h

Wykaz organów przyjmujacych
państw uczestników Konwencji
nowojorskiej z 20.06.1956r.

Praca i ubezpieczenia

h

Odwołanie
 

h

Pismo procesowe
 

h

Wniosek o wydanie odpisu
orzeczenia z uzasadnieniem

h

Wniosek o wydanie odpisu
orzeczenia z klauzulą
prawomocności / wykonalności

h

Zażalenie od postanowienia
Sądu Rejonowego
 

h

Zażalenie od postanowienia
Sądu Okręgowego
 

h

Apelacja od wyroku
Sądu Okręgowego

h

Apelacja od wyroku
Sądu Rejonowego

Sprawy karne

h

Prośba o widzenie
 

h

Wniosek o odroczenie
kary pozbawienia wolności

h

Wniosek o czasowe
opuszczenie zakładu

h

Wniosek o przerwę
w wykonaniu kary

h

Wniosek o warunkowe
zwolnienie

h

Wniosek o zatarcie
skazania

h

Wniosek o wyznaczenie
obrońcy

h

Wniosek o rozłożenie
kary na raty

h

Sprzeciw od wyroku
nakazowego

h

Zażalenie od wyroku
Sądu Rejonowego

h

Zażalenie od wyroku
Sądu Okręgowego

h

Apelacja od wyroku
Sądu Rejonowego

h

Apelacja od wyroku
Sądu Okręgowego

Sprawy karne

h

WNIOSEK

UKŁAD KONSUMENCKI

h

WNIOSEK

UPADŁOŚĆ

Pin It on Pinterest

Share This