Błąd w sztuce lekarskiej… Kiedy należy się odszkodowanie

Jeśli podczas leczenia albo hospitalizacji doszło do zaniedbania albo popełnienia błędu przez personel medyczny tj;  błędnej diagnozy, nieprawidłowego wykonania zabiegu, odmowy przyjęcia do szpitala/udzielenia świadczenia medycznego, dokonania zabiegu medycznego bez zgody pacjenta (lub z przekroczeniem jej zakresu), odmowy wypisania skierowania na badania specjalistyczne,  błędów organizacyjnych (np. brak określonego sprzętu medycznego), braku opieki nad pacjentem, nie udzieleniu informacji/błędna informacja, braku oględności i taktu w postępowaniu. 

Co może wchodzić w skład odszkodowania?

Odszkodowanie zawiera  wszelakie straty finansowe poniesione w związku z nieprawidłowo udzielonymi świadczeniami zdrowotnymi. Pacjent może żądać zwrotu m.in. kosztów:

– koszty leczenia/dodatkowej opieki pielęgniarskiej

– koszty pobytu w sanatorium

– koszty nabycia protez i innych aparatów

– koszty nabycia samochodu ze specjalistycznym wyposażeniem

– utracone zarobki wynikające z umowy o pracę

– koszty przygotowania do innego zawodu

– utracone zarobki w związku z innymi zawartymi umowami

– utracone zarobki w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą

 Kto może dochodzić odszkodowania? 

 bezpośrednio poszkodowany

ten przeciwko któremu bezpośrednio było skierowane zdarzenie szkodzące. Co do zasady nie podlegają wynagrodzeniu szkody doznane przez osoby bliskie poszkodowanemu np. wskutek utraty zarobków wywołanej koniecznością pielęgnacji chorego

wyjątkowo pośrednio poszkodowany

– każdy, kto poniósł koszty leczenia i pogrzebu

-osoba wobec której ciążył na poszkodowanym obowiązek alimentacyjny

-najbliżsi członkowie rodziny, jeżeli nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej

 Sposoby naprawienia szkody spowodowanej przez lekarza: 

 – zasądzenie kwoty pieniężnej

(jednorazowej kwoty równającej się poniesionej szkodzie majątkowej lub stanowiącej zadośćuczynienie za krzywdę)

-zasądzenie renty

(przy całkowitej lub częściowej utracie zdolności do pracy lub zwiększenia się potrzeb poszkodowanego lub zmniejszenia jego widoków na przyszłość)

Autor

admin

Nazywam się Dominik Marchewka jestem Doktorantem prawa oraz Adwokatem, Mediatorem, Trenerem Biznesu oraz specjalistą antywindykacji i prawa rodzinnego. Uwielbiam sprawy karne - broniąc klientów. Jako Adwokat kontynuując wielopokoleniową tradycję rodzinną. W trakcie studiów poszerzałem swoją wiedzę prawniczą byłem wiceprezesem studenckiej poradni prawnej oraz koordynatorem sekcji cywilnej Moje zainteresowania obejmują: prawo cywilne, rodzinne, opiekuńcze i europejskie prawo cywilne. W wolnych chwilach: podróżuje, czytam książki kryminalne, majsterkuje w garażu, biegam