ADWOKAT KRAKÓW DOMINIK MARCHEWKA

Factolex – Kancelaria Adwokacka z Krakowa

O MNIE

Nazywam się Dominik Marchewka jestem DOKTORANTEM
prawa oraz ADWOKATEM

Kontynuuje wielopokoleniową tradycję rodzinną.

Współpracowałem z wieloma KANCELARAMI ADWOKACKIMI
W trakcie studiów poszerzałem swoją wiedzę prawniczą byłem VICEPREZESEM studenckiej poradni prawnej oraz KOORDYNATOREM sekcji cywilnej

AUTOR I WSPÓŁAUTOR PONAD 78 INTERWENCJI PRAWNYCH DO INSTYTUCJI
KRAJOWYCH ORAZ UNIJNYCH:

  • Sejm RP
  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  • Sąd Najwyższy
  • RPO
  • NIK
  • Komisja Europejska i Parlament Europejski
  • Biuro Interwencji Prawnych przy Prezydencie RP
  • Ministerstwo Sprawiedliwości
  • Ministerstwo Gospodarki

PRELEGENT

Kilkunastu konferencji w zakresie prawa konstytucyjnego , a w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz gospodarki nierchmościami.

ZDJĘCIA Z KONFERENCJI PRASOWYCH ADWOKATA MEDIATORA DOMINIKA MARCHEWKI

Czy „chwilówkowe” długi mogą przeszkodzić w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Czy „chwilówkowe” długi mogą przeszkodzić w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Choć według ogólnodostępnych statystyk liczba udzielanych pożyczek gotówkowych i kredytów hipotecznych spadła, nie oznacza to, że nie ma się czym martwić. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy odsetek kredytobiorców niespłacających swoich zadłużeń wzrasta. Mało tego, coraz częściej można spotkać się z takim zjawiskiem jak spirala zadłużenia. Mówi ono o tym, że osoba mająca kredyt a przy okazji problemy z jego spłatą, zaciąga kolejne pożyczki właśnie na rzecz wcześniejszych długów. Często w takich przypadkach zdarza się, że ludzie sięgają po chwilówki. A następnie zastanawiają się, popadając w kolejne długi, czy możliwe jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Chwilówki – czy są dobrą alternatywą dla ludzi, którzy być może będą musieli ogłosić upadłość konsumencką?

Kredyty chwilówkowe to krótkoterminowe, niewielkie pożyczki udzielna przez instytucję niebankowe. Czym się charakteryzują? Przede wszystkim są wyjątkowo wygodnym sposobem na uzyskanie pieniędzy, bowiem często nie trzeba nawet opuszczać domu, aby otrzymać tego rodzaju pożyczkę. Dodatkowo do jej otrzymania zazwyczaj wystarczy podanie danych osobowych, bez konieczności spełniania wymagań dotyczących udokumentowania dochodów. Najczęściej sięgają po nie osoby, które z uwagi na uwikłanie się w pętle kredytową nie są już wiarygodne dla banków. Czy w takiej sytuacji można mówić o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

W największym skrócie można powiedzieć, że tak, dla takiej osoby istnieje szansa na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jednak należy mieć na uwadze, że nie w każdym przypadku. Gdy sprawa trafia do sądu, trzeba mieć świadomość tego, że sędzia może oddalić wniosek w sytuacji, gdy dłużnik doprowadził sam do swojej niewypłacalności lub znacząco zwiększył jej stopień umyślnie, lub wskutek rażącego niedbalstwa. Dlatego np. sąd będzie wyjątkowo dokładnie badał, dlaczego mając już długi, brałeś kolejne pożyczki. Jak więc można się domyśli, wszystko zależało będzie od okoliczności.

Przygotuj się na pytania – kiedy można mówić o umyślności?

Zarówno umyślność, jak i rażące niedbalstwo są pojęciami nieostrymi i za każdym razem podlegają indywidualizacji w odniesieniu do konkretnej sytuacji. Co bowiem oznacza umyślność w rozumieniu przepisów o upadłości konsumenckiej? Mianowicie termin ten mówi o sytuacji, gdy kredytobiorca, zaciągając kolejne zadłużenia, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że nigdy nie będzie w stanie go spłacić. To samo dotyczy sytuacji, w której kredytobiorca nie zamierza spłacać zaciągniętych długów. Umyślnością w świetle tych samych przepisów nie jest sam fakt podpisania umowy i dokonania czynności, które siłą rzeczy doprowadziły do niewypłacalności. Różnica wydaje się wyjątkowo znikoma. Warto mieć więc na uwadze to, że chodzi tutaj przede wszystkim o to, że każde wzięcie nowej pożyczki lub kredytu to akt umyślny. Wszak nikt nie podpisuje takich dokumentów przez przypadek.

Mówiąc prostszym językiem – umyślne zaciągnięcie kredytu, pożyczki lub chwilówki, w chwili, gdy zamiarem osoby zadłużonej nie było doprowadzenie do niewypłacalności, nie będzie określało wywołania stanu niewypłacalności w sposób umyślny. Warto w tym miejscu też zaznaczyć, że okolicznością obciążającą co do zasady nie będzie w tym przypadku chęć spłaty poprzednich pożyczek za pomocą zaciągania nowych pożyczek. Gdyby tak bowiem było, zdecydowana większość Polaków nie miałaby żadnych szans na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Winę umyślną można zarzucić dłużnikowi w sytuacji, gdy zaciągnie kilka chwilówek, doskonale zdając sobie sprawę z tego, że np. w najbliższym czasie straci źródło dochodu, a uzyskane za pomocą kredytu środki przeniesie na osoby trzecie lub roztrwoni, a następnie złoży wniosek oddłużenia.

Rażące niedbalstwo – w jakiej sytuacji można o nim mówić?

Rażące niedbalstwo jest kwalifikowaną postacią tzw. winy nieumyślnej. Jest to oczywiste i świadome niedołożenie należytej staranności. W dziedzinie prawa, jaką jest prawo cywilne, wskazuje się, że dla przypisania niedbalstwa wymagane jest ustalenie, że w konkret danych okolicznościach konkretna osoba miała możliwość zachowania się z należytą starannością, a mimo to, nie uczyniła tego. Warto w tej sytuacji mieć jednak na uwadze również to, że niedbalstwo nie dotyczy przypadków, gdy dłużnik podejmuje decyzje wprowadzany w błąd. Tak samo jest w momencie, gdy do nieostrożnego zachowania został zmuszony warunkami, w jakich działał lub czynnikami wewnętrznymi, takimi jak choroba czy wiek. Wynika z tego, że istnieje szansa na ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeśli dłużnik zaciągał chwilówki w celu ratowania życia swojego lub osoby najbliższej. Podobnie jest również w sytuacji, gdy stan psychiczny uniemożliwia świadome podejmowanie decyzji, np. cierpiąc na nerwicę lub depresję. Szansa na ogłoszenie upadłości konsumenckiej mają również osoby, które zaciągają chwilówki, uzasadniając to chęcią i przeświadczeniem, że uzyska w najbliższym czasie dochody pozwalające na spłatę zobowiązań. Oznacza to, że w momencie uzasadnionej nadziei, że pożyczka zostanie spłacona, samo jej zaciągnięcie nie będzie wykorzystane przeciwko kredytobiorcy i sąd powinien pozwolić na ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

OCHRONA DOBRA DZIECKA

 

Ochrona dobra dziecka

W standardach międzynarodowych podkreśla się przede wszystkim konieczność ochrony praw dziecka, nie mniej ważna wydaje się jednak ochrona dziecka w każdym przypadku potencjalnego choćby zagrożenia jego dobra w stosunkach prawo- rodzinnych. Tam gdzie ustawodawca przewiduje taką możliwość nakazuje wprost uwzględniać dobro dziecka

art.56§2 – rozwód a dobro dziecka

95§3 – władza rodzicielska dla dobra dziecka

109§1 – zagrożenie dobra dziecka obliguje sąd do wydania zarządzenia,

i 114§1 – przysposobienie małoletniego tylko dla jego dobra KRO).

czytaj dalej…

ROZWÓD ZGODNY MAŁŻONKÓW – NIE POSIADAJĄCYCH MAŁOLETNICH DZIECI

Rozwód w sytuacji gdy strony nie posiadają małoletnich dzieci opiera się na stwierdzeniu przez Sąd jedynego aspektu – a to czy miedzy małżonkami  nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia oraz ustaleniu jego daty.

Rozwód na podstawie zgodnych oświadczeń ma również tę zaletę, że małżonkowie nie są „zmuszeni” do podawania nieprawdziwych informacji o ich pożyciu i kreowania fikcyjnych dowodów rozkładu w przypadku, gdy są jednomyślni co do potrzeby zakończenia związku i jednocześnie nie chcą ujawniać przed obcymi osobami intymnych szczegółów życia prywatnego.

czytaj dalej…

ALIMENTY – PYTANIA I ODPOWIEDZI

ALIMENTY – PYTANIA I ODPOWIEDZI NA NIE:)

Alimenty (z łac. alimentum, pokarm, od alere, karmić, żywić) – regularne, obligatoryjne świadczenia na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązywane są inne osoby fizyczne. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych (dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzicami, dziadkami), wstępnych przed rodzeństwem, ale równocześnie krewnych bliższych stopniem przed dalszymi.  Zakres tego obowiązku kształtuje się różnie i obejmuje on środki niezbędne do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb życiowych (w przypadku dziecka także środków wychowania i wykształcenia). Przy ustalaniu zakresu alimentów należy brać pod uwagę zarówno potrzeby uprawnionego, jak i możliwości zobowiązanego

1. Do którego sądu należy złożyć pozew o alimenty?
Pozew o alimenty należy złożyć do sądu rejonowego (Wydziału Rodzinnego i Nieletnich).
Właściwym miejscowo jest sąd według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej jak i sąd według miejsca zamieszkania strony pozwanej – wybór sądu należy do powoda.

2. W jaki sposób można zwrócić się do sądu o zasądzenie alimentów?
Należy złożyć pozew o alimenty wraz z załącznikami w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w pozwie należy podać imiona, nazwiska, numery PESEL oraz aktualne adresy stron;

 

alimentydivorce-2755736_640alimnentyalimnety

(więcej…)

WINA W ROZWODZIE

ROZWÓD – WINA W ROZWODZIE

W wyroku rozwodowym sąd ma obowiązek orzec rozwód (lub oddalić powództwo o rozwód) oraz czy i który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia (art. 57 § 1k.r.o.), chyba że oboje małżonkowie zgodnie wnosili o nie rozstrzyganiu w kwestii winy.Taki wspólny wniosek jest dla sądu wiążący. Jeżeli wniosku takiego brak, wówczas sąd stwierdza w sentencji wyroku, że rozwód nastąpił z winy obojga małżonków, jednego z małżonków lub bez ich winy. Orzeczenie o winie jednego lub obojga małżonków niesie za sobą skutki prawne w zakresie przepisów regulujących obowiązek alimentacyjny pomiędzy byłymi małżonkami (art. 60 k.r.o.), a także może mieć wpływ na sposób, w jaki dokonany zostanie podział majątku wspólnego małżonków (art. 43 § 2 k.r.o.).

czytaj dalej…

+48 530 834 077

Pin It on Pinterest

Share This