ZNIESŁAWIENIE W INTERNECIE ART 212 K.K. -ADWOKAT KRAKÓW

ZNIESŁAWIENIE W INTERNECIE OBJĘTE JEST SANKCJĄ KARNĄ WYNIKAJĄCA Z ART. 212 1 i lex specialis do zniesławienia w internecie § 2 kk

 § 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności,
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

zniesławienie adwokat marchewka  

  1. Kogo można zniesławić ? 

  2. Zniesławić można:

– osobę fizyczną,

– grupę osób,

– instytucję,

– osobę prawną,

– jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej.

Sąd Najwyższy zaznaczył, że pomawiany podmiot nie musi być wskazany imiennie, jeżeli, biorąc pod uwagę inne okoliczności, można go zidentyfikować (Zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 października 1936 r., 2 K 852/36, RPEiS 1937, nr 4, s. 848).

Zgodnie z art. 212 Kodeksu karnego pomawianie to posądzanie o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności.

W jaki sposób można uznać zniesławienie jako czyn karalny:

–  zniesławienie przybrać on postać przekazania odpowiednich wiadomości komuś innemu,

– przypisywać pomawianemu takie postępowanie (np. branie łapówek) lub właściwości (np. alkoholizm), które mogą poniżyć go w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności.

Pomówić można kogoś poprzez działanie, chociaż nie musi być ono nastawione na cel w postaci spowodowania utraty zaufania do tej osoby lub jej poniżenie. Wystarczy, że potencjalnie to działanie wywoła taki skutek. Podobnie jak przy znieważeniu, samo odczucie pokrzywdzonego nie wystarczy, by móc stwierdzić, że doszło do pomówienia. Okoliczności są oceniane w aspekcie obiektywnym.

Pomówić można kogoś słownie, gestem, pisemnie, a nawet w postaci rysunku (np. karykatura).

  1. Ściganie

Pomówienie jest to przestępstwo ścigane z oskarżenie prywatnego, a więc jedynie od inicjatywy pokrzywdzonego będzie zależało wszczęcie postępowania, gdyż jedynie on może wnieść akt oskarżenia. W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego prokurator wszczyna postępowanie albo wstępuje do postępowania już wszczętego tylko wtedy, jeżeli wymaga tego interes społeczny.

3. Skutki pomówienia:

Zgodnie z art. 212 § 2 Kodeksu karnego sprawca zniesławienia  podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli sprawca dopuszcza się tego czynu za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Sąd dodatkowo może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.

 

Autor

admin

Nazywam się Dominik Marchewka jestem Doktorantem prawa oraz Adwokatem, Mediatorem, Trenerem Biznesu oraz specjalistą antywindykacji i prawa rodzinnego. Uwielbiam sprawy karne - broniąc klientów. Jako Adwokat kontynuując wielopokoleniową tradycję rodzinną. W trakcie studiów poszerzałem swoją wiedzę prawniczą byłem wiceprezesem studenckiej poradni prawnej oraz koordynatorem sekcji cywilnej Moje zainteresowania obejmują: prawo cywilne, rodzinne, opiekuńcze i europejskie prawo cywilne. W wolnych chwilach: podróżuje, czytam książki kryminalne, majsterkuje w garażu, biegam