ADWOKAT Z URZĘDU…. CO ROBIĆ ?

Jak starać się o przyznanie adwokata z urzędu?

Adwokat z urzędu  to – bezpłatną pomoc adwokata lub radcy prawnego z urzędu sąd przyzna wówczas, gdy jego udział w sprawie uzna za potrzebny. O adwokata z urzędu może starać się osoba, która wykaże, iż nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

adwokat z urzędu

Adwokat z urzędu – dla kogo?
Jeżeli potrzebujemy pomocy profesjonalnego pełnomocnika, a nas na to nie stać, wówczas możemy zwrócić się do sądu o przyznanie adwokata lub radcy prawnego z urzędu.
Taką nieodpłatną lub częściowo płatną pomoc prawną adwokata lub radcy prawnego może uzyskać osoba fizyczna zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub w części.
Także osoba niezwolniona przez sąd od ponoszenia kosztów sądowych może ubiegać się o przyznanie profesjonalnego pełnomocnika z urzędu. Musi jednak wykazać, iż nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Wniosek do sądu

Aby uzyskać pomoc prawną z urzędu należy do sądu, w którym sprawa się toczy złożyć odpowiedni wniosek. Dołączamy do niego oświadczenie o stanie majątkowym o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Formularz takiego oświadczenia możemy otrzymać w sądzie.
Jeżeli nie mamy miejsca zamieszkania w siedzibie sądu, w którym sprawa się toczy, to możemy złożyć taki wniosek w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wówczas sąd przekaże wniosek właściwemu sądowi.
Wniosek oraz oświadczenie o stanie majątkowym można również złożyć ustnie do protokołu.
Sąd może odebrać od osoby fizycznej przyrzeczenie, w którym zapewni, ona, iż złożone przez nią oświadczenie jest prawdziwe i rzetelne. Gdy zaś sąd poweźmie wątpliwości co do rzeczywistego stanu majątkowego wnioskującego, może zarządzić odpowiednie dochodzenie.

Możemy wskazać konkretnego adwokata lub radcę prawnego
We wniosku można imiennie wskazać pełnomocnika, z pomocy którego chcemy korzystać. W miarę możliwości i w porozumieniu ze wskazanym adwokatem lub radcą prawnym właściwa okręgowa rada adwokacka lub rada okręgowej izby radców prawnych wyznaczy stronie wskazanego przez nią pełnomocnika.

Nie zawsze udział profesjonalnego pełnomocnika jest konieczny
Pomoc profesjonalnego pełnomocnika z urzędu otrzymamy jedynie wówczas, gdy sąd uzna jego udział za potrzebny.
Oznacza to, iż sąd weźmie pod uwagę stopień skomplikowania danej sprawy, jak i możliwości wnioskującego np. jego nieporadność.
W razie oddalenia wniosku strona nie możemy ponownie domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, powołując się na te same okoliczności, które wskazała w oddalonym wniosku.

Adwokat Dominik Marchewka tel. 530834077

Autor

admin

Nazywam się Dominik Marchewka jestem Doktorantem prawa oraz Adwokatem, Mediatorem, Trenerem Biznesu oraz specjalistą antywindykacji i prawa rodzinnego. Uwielbiam sprawy karne - broniąc klientów. Jako Adwokat kontynuując wielopokoleniową tradycję rodzinną. W trakcie studiów poszerzałem swoją wiedzę prawniczą byłem wiceprezesem studenckiej poradni prawnej oraz koordynatorem sekcji cywilnej Moje zainteresowania obejmują: prawo cywilne, rodzinne, opiekuńcze i europejskie prawo cywilne. W wolnych chwilach: podróżuje, czytam książki kryminalne, majsterkuje w garażu, biegam