KREDYTY CHWILÓWKI POŻYCZKI – RATUNKU!

Kredyty, chwilówki, pożyczki, wypozyczki – czy oznaczają to samo czy jednak są między nimi   różnice?

W potocznym języku często używane  zamiennie. Jednakże w praktyce umowy kredytu i pożyczki nie są jednoznaczne gdyż różnią się : zasadami,podstawą prawną oraz  tym  przez kogo mogą być udzielane.

kredyty chwilówki

Podstawowe kwestie związane z pożyczkami reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93)

Umowę pożyczki wg. Kodeksu cywilnego  art. 720 par. 1 kodeksu cywilnego  zawierając tego typu umowę “dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości” Zatem, przedmiotem pożyczki mogą być zarówno środki pieniężne, jak i przedmioty (sprecyzowane). Jeżeli przedmiotem pożyczki są środki pieniężne, to nie jest wymagane określenie celu, na które zostaną one wydane. Pożyczka może zostać udzielona na ściśle określony czas, bądź też na czas nieoznaczony (bez konkretnej daty
zwrotu ). To, czy pożyczka będzie odpłatna czy nie – zależy od umowy
pomiędzy pożyczkodawcą i pożyczkobiorcą. Nie jest wymagane naliczanie oraz pobieranie odsetek, czy też prowizji – w przypadku pożyczki obowiązują zasady, które ustalą między sobą pożyczkodawca oraz pożyczkobiorca. Nie ma również wymogu, aby umowę pożyczkisporządzać na piśmie – możliwa jest zatem dowolna forma, również ustna. Należy jednak pamiętać, że Kodeks cywilny wskazuje, iż umowy na kwotę powyżej 500 zł powinny zostać sporządzone pisemnie.

Kwestie związane z kredytem reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 ze zm.).

Kredyt to dwustronna umowa, w której jedną stroną jest bank1 , a drugą kredytobiorca (np. konsument, osoba prawna). Cechą charakterystyczną kredytu jest jego pieniężnycharakter – przedmiotem kredytowania zawsze są pieniądze. Kredyt jest umową na mocy której bank, na określony z góry czas, zobowiązuje się oddać to dyspozycji kredytobiorcy kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel. Jednocześnie kredytobiorca zobowiązuje się, że będzie korzystał z otrzymanych środków na warunkach określonych
w umowie kredytowej, a także do zwrotu kwoty kredytu (wraz z odsetkami) w wyznaczonych w umowie terminach spłaty, jak również do zapłaty ewentualnej prowizji za udzielenie kredytu.

 

 

 

Autor

admin

Nazywam się Dominik Marchewka jestem Doktorantem prawa oraz Adwokatem, Mediatorem, Trenerem Biznesu oraz specjalistą antywindykacji i prawa rodzinnego. Uwielbiam sprawy karne - broniąc klientów. Jako Adwokat kontynuując wielopokoleniową tradycję rodzinną. W trakcie studiów poszerzałem swoją wiedzę prawniczą byłem wiceprezesem studenckiej poradni prawnej oraz koordynatorem sekcji cywilnej Moje zainteresowania obejmują: prawo cywilne, rodzinne, opiekuńcze i europejskie prawo cywilne. W wolnych chwilach: podróżuje, czytam książki kryminalne, majsterkuje w garażu, biegam