Archive for Prawo cywilne

Adwokat Dominik Marchewka w Radiu Kraków

Adwokat Mediator Dominik Marchewka w Radiu Kraków - Program Polityczny Ring Młodych

link do nagrań: http://www.radiokrakow.pl/audycje/polityczny-ring-mlodych/

KAŻDA SOBOTA GODZINA 16.00 --------->RADIO KRAKÓW

" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]

 

Audycja, w której dochodzi do wymiany i ścierania się poglądów młodych polityków uczestniczących aktywnie w życiu publicznym. To doskonała okazja do wprawianiu się w trudnej sztuce dyskusji, ćwiczenie precyzowania oraz krótkich, jasnych wypowiedzi dotyczących omawianego tematu, błyskawicznej reakcji na padające argumenty i celnej riposty.

Udział biorą:
 
Forum Młoduch Prawa i Sprawiedliwości
Młodzi Demokraci - Platforma Obywatelska
Kukiz 15
Nowoczesna
Forum Młodych Ludowców - PSL

źródło: Radio Kraków 

Radio Kraków (Radio Kraków Małopolska) – jedna z siedemnastu samodzielnych rozgłośni Polskiego Radia (zob. Audytorium 17), nadająca całodobowy program regionalny na teren województwa małopolskiego.

Siedziba rozgłośni mieści się w nowoczesnym gmachu przy al. Słowackiego 22 w Krakowie. Oprócz studiów emisyjnych i newsroomu, znajdują się tam nowoczesne studia nagraniowe. Radio Kraków posiada sieć stałych korespondentów w ChrzanowieGorlicachNowym SączuTarnowie i Zakopanem.

źródło: Wikipedia

 

ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI

Zniesienie współwłasności

W postępowaniu o zniesienie współwłasności na sądzie spoczywa obowiązek nakłaniania współwłaścicieli do zgodnego przeprowadzenia podziału. Jednakże jedynie w razie złożenia przez wszystkich współwłaścicieli zgodnego wniosku co do zniesienia współwłasności, sąd ma obowiązek wydać postanowienie odpowiadające treści wniosku, jeżeli ponadto zostaną spełnione określone w ustawie wymagania. W innych zaś wypadkach sąd nie jest związany wnioskiem, co do sposobu zniesienia współwłasności, co oznacza, że  o wyborze sposobu zniesienia współwłasności rozstrzyga sąd, korzystając jedynie z trzech ustawowo unormowanych sposobów zniesienia współwłasności, stosowanych w kolejności określonej przez ustawodawcę.,

Hipoteka_odwrocona_stanie_6442283

tj.:

– Podział rzeczy wspólnej (prawa), z dopłatami pieniężnymi (tzw. Podział w naturze)

– Przyznanie rzeczy (prawa), jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłat  na rzecz pozostałych;

– Sprzedaż rzeczy (prawa) i podział uzyskanych pieniędzy pomiędzy współwłaścicieli, stosownie do ich udziałów.

Preferowanym sposobem zniesienia współwłasności jest podział rzeczy w naturze. Określa się w orzecznictwie, że jest on najbardziej sprawiedliwy z punktu widzenia indywidualnych interesów. Każdy ze współwłaścicieli jest bowiem traktowany jednakowo i otrzymuje w naturze część tego, co stanowiło jego udział przed zniesieniem współwłasności. Ten sposób zniesienia współwłasności zapewnia współwłaścicielowi prawo do części nieruchomości określonej zasadniczo udziałem w niej i chroni go przed niechcianym „wywłaszczeniem”.

Uwaga! Podział w naturze jest niedopuszczalny:

– jeżeli byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem rzeczy,

–  pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości.

Kolejnym sposobem sądowego zniesienia współwłasności jest przyznanie rzeczy wspólnej jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych. Znajduje on zastosowanie wówczas, gdy rzecz nie daje się podzielić. Oznacza to, że jeżeli rzecz jest podzielna, a współwłaściciele nie złożą zgodnego wniosku co do sposobu zniesienia współwłasności, to sąd stosuje podział rzeczy wspólnej, nie może zaś uwzględnić wniosku jednego ze współwłaścicieli o przyznanie jemu całej rzeczy.

Niewątpliwie zniesienie współwłasności podzielnej rzeczy wspólnej przez przyznanie jej jednemu ze współwłaścicieli można by zastosować w razie umownego zniesienia współwłasności, ale w wypadku postępowania sądowego – jedynie w razie zgodnego wniosku współwłaścicieli.

Najmniej korzystnym sposobem zniesienia współwłasności, lecz czasem jedynym możliwym, jest sprzedaż rzeczy wspólnej i podział uzyskanej z niej ceny pomiędzy współwłaścicieli, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Do takich sytuacji dochodzi jednak bardzo rzadko.

ADRESU POZWANEGO – NIEZNANY DO SPRAWY

Wnosząc pozew do sądu w każdej sprawie cywilnej mamy obowiązek wskazać dane pozwanego tj. jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer pesel. Jest to konieczne aby móc pozwanemu doręczyć nasz pozew, kolejne pisma procesowe oraz wyrok tak aby mógł on skorzystać ze swojego prawa do obrony i do przedstawienia swojej wersji wydarzeń i argumentów na jej poparcie.

To bardzo ważne ponieważ brak adresu pozwanego, a tym samym niedręczenie mu pism bądź nieprawidłowe ich doręczenie jest podstawą do stwierdzenia nieważności postępowania.

Dlatego też jeśli złożymy pozew bez wskazania adresu pozwanego, bądź wprawdzie wskazaliśmy adres ale pozwany już dawno pod tym adresem nie mieszka, sąd zobowiąże nas do uzupełnienia tego braku, a jego nieuzupełnienie będzie skutkować zwrotem pozwu lub zawieszeniem postępowania.

Problem z prawidłowym wskazaniem adresu jest coraz częstszy z uwagi na naszą obecność w unii europejskiej, a tym samym wzmożoną migrację ludności, dlatego też myślę że warto zająć się tym tematem.

Czy istnieje jakiś sposób na uzyskanie aktualnego adresu pozwanego? Co się stanie jeśli pomimo prób nie uda nam się go uzyskać?

 

W pierwszej kolejności możemy spróbować uzyskać takie dane we właściwym wydziale (z reguły Wydział Ewidencji Ludności, lub Wydział Spraw Obywatelskich) w Urzędzie Miasta w którym podejrzewamy, że pozwany przebywa.

Na miejscu trzeba będzie wypełnić krótki formularz i wnieść opłatę w wysokości 31 zł (na rachunek bankowy wskazany np. na stronie internetowej konkretnego urzędu miasta).

Możemy również skorzystać z drugiej opcji tj. złożenia wniosku o udostępnienie danych z rejestru pesel. Jest to lepsza opcja ponieważ rejestr ten obejmuje dane ewidencyjne dla całego kraju.

W tym celu musimy wejść na stronę ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji:

https://mswia.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/udostepnianie/12993,Udostepnianie-danych-z-rejestru-PESEL.html

i pobrać stamtąd formularz wniosku o udostępnienie danych.

Do wniosku dołączamy:

– dowód wniesienia opłaty w wysokości 31 zł na rachunek Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: ul. Smyczkowa 10, 02-678 Warszawa, Narodowy Bank Polski O/O Warszawa nr 24 1010 1010 0030 3022 3100 0000; (dane na dzień 01-12-2016).

– jeśli składamy wniosek za pośrednictwem pełnomocnika to do wniosku dołączamy

 1. dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (powinna zostać uiszczona w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy, konto Bank Handlowy S.A. 18 1030 1508 0000 0005 5002 3113) (dane na dzień 01-12-2016)
 2. dokument pełnomocnictwa

– dokument potwierdzający nasz interes prawny, a więc wskazujący dlaczego chcemy uzyskać dane danej osoby, jeśli więc chcemy wnieść np.  pozew o zapłatę to do wniosku możemy załączyć kopię umowy, wysłane wezwania do zapłaty, nieopłacone faktury). Bardzo ważne jest aby wykazać interes prawny, ponieważ w sytuacji gdy organ uzna że do jego wykazania nie doszło, wyda decyzję odmowną.

Wszystko to wysyłamy na adres:

Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA
Wydział Udostępniania Danych
ul. Smyczkowa 10
02-678 Warszawa

I czekamy na odpowiedź. Oczywiście istnieje jeszcze możliwość złożenia wniosku w postaci elektronicznej, ale nie będę o tym pisać ponieważ niewiele osób posiada podpis elektroniczny lub korzysta z platformy ePUAP. Wszelkie natomiast informacje o tej metodzie znajdują się w linku który załączyłam powyżej.

Uzyskane dane przesyłamy niezwłocznie do właściwego sądu.

Jeśli jednak za pomocą żadnego z tych organów nie uzyskaliśmy aktualnych danych pozwanego, możemy  złożyć w sądzie wniosek o ustanowienie kuratora. Kurator będzie reprezentował pozwanego w sprawie, a więc działał za niego w sprawie i odbierał jego korespondencję.

We wniosku takim musimy uprawdopodobnić, że miejsce pobytu pozwanego nie jest znane, a więc wykazać że pomimo naszych prób nie udało nam się odnaleźć miejsca pobytu pozwanego. Przydadzą się tu zatem decyzje otrzymane z ewidencji urzędu miasta bądź centralnego rejestru pesel, które możemy podłączyć do wniosku.

Pamiętajmy aby skorzystać z wszelkich możliwości odnalezienia adresu zamieszkania pozwanego, a nie liczyć tylko na to że sąd ustanowi kuratora. Jeśli bowiem ustanowienie kuratora nastąpi pochopnie, sytuacja taka może być w przyszłości przyczyną do stwierdzenia nieważności postępowania.

ZNĘCANIE SIĘ , PRZESŁANKI PRZESTĘPSTWA……

Znęca się – pojęcie to oznacza zadawanie cierpień, które mają na celu udręczenie pokrzywdzonego. Ze swej istoty pojęcie to zawiera również element intensywności, częstotliwości i trwałości tych działań. Zazwyczaj znęcanie się polega na działaniu wielokrotnym. Sąd może jednak uznać za przestępstwo znęcania się także działanie jednorazowe ale o dużej dotkliwości.

ZNĘCANIE SIĘ

Umyślność z zamiarem bezpośrednim – przestępstwo znęcanie się może być popełnione jedynie w formie bezpośredniego zamiaru udręczenia drugiej osoby i wywołania u niej cierpień fizycznych lub psychicznych. Sprawca więc nie tylko godzi się na taki skutek, ale do takiego skutku dąży swoim działaniem. Sprawca prawdopodobnie będzie bronił się twierdząc, że celem jego działań nie było znęcanie się nad osobą najbliższą, a jedynie troska o zachowanie rodziny, o właściwe wychowanie itp. Należy jednak zawsze pamiętać, że takie cele można realizować stosując zupełnie inne środki i nie kosztem osoby pokrzywdzonej.
Działanie lub zaniechanie – znęcanie się może przybierać formy działania, jak bicie, poniżanie, ubliżanie, popychanie, szarpanie, wyzywanie, a także zaniechania, jak głodzenie czy nieudzielanie pomocy. W każdym z tych przypadków mamy do czynienia z zachowaniem, które może kwalifikować się do odpowiedzialności karnej za znęcanie się.
Trwałość – znęcanie się jest zazwyczaj przestępstwem trwałym, czyli polega na utrzymywaniu niezgodnego z prawem stanu rzeczy. Ważne jest w tym wypadku, iż termin przedawnienia tego przestępstwa zaczyna biec od jego zakończenia, czyli przykładowo od momentu kiedy sprawca przestał, z jakichkolwiek przyczyn, znęcać się nad ofiarą. Jednocześnie prawomocny wyrok  powoduje, iż przykładowo jeżeli osoba skazana na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu wraca do domu i zaczyna znów znęcać się nad żoną, dzieckiem, czy inną osobą, popełnia nowe przestępstwo.
Przewaga sprawcy nad ofiarą – podkreśla się, że pojęcie znęcania się zawiera w sobie założenie, iż sprawca posiada przewagę nad swoją ofiarą, której ta nie może się przeciwstawić, albo może to zrobić jedynie w niewielkim stopniu. Co do zasady nie ma więc możliwości uznania, że przykładowo w sytuacji gdy dwoje małżonków wzajemnie się wyzywa, popycha, bije i poniża, to oboje zostaną skazani za znęcanie się nad osobą najbliższą.
Znęca się fizycznie lub psychicznie – znęcanie może polegać na zadawaniu fizycznych dolegliwości (bicie, popychanie, szarpanie, zadawanie bólu), jak i zadawaniu dolegliwości psychicznych (znieważanie, zmuszanie do określonych zachowań, grożenie, niszczenie mienia, zakłócanie snu).

WAŻNE! Znęcanie się psychiczne nie jest przestępstwem mniejszej wagi. Masz prawo do życia w wolności od strachu, poniżenia, wymuszeń. Jeśli czujesz, że ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc psychiczną nie ignoruj tego. Twoje milczenie może zostać odebrane jako przyzwolenie.

Art. 207 kodeksu karnego

§1.Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§2. Jeżeli czyn określony w §1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§3. Jeżeli następstwem czynu określonego w §1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

TESTAMENT

Testament…….. co to takiego?

Powszechnie wiadome jest, że spadkodawca może, ale nie musi pozostawić testamentu. Jeżeli natomiast testamentu nie ma, do dziedziczenia powołani są tzn. spadkobiercy ustawowi, których katalog wymienia wprost Kodeks Cywilny.

Bardzo często zdarza się, że spadkobiercy nie wiedzą, co mają zrobić z pozostawionym testamentem. Jak mają postąpić, aby zapisany im spadek stał się faktycznie ich własnością. Prawo przewiduje dwa sposoby postępowania w takiej sytuacji. Pierwszy polega na złożeniu do sądu rejonowego właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy wniosku o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu. Opłata sądowa od takiego wniosku wynosi 50 zł. Wybierając jednak to rozwiązanie, należy liczyć się z tym, że termin załatwienia sprawy przez sąd może wynosić nawet kilka miesięcy. Sąd musi zawiadomić bowiem wszystkich potencjalnych spadkobierców ustawowych i wezwać ich na posiedzenie, aby przyjąć tzw. zapewnienia spadkowe, czyli przesłuchać ich pytając o okoliczności z życia spadkodawcy. Sąd musi mieć pewność, że nikt ze spadkobierców nie jest w posiadaniu innego testamentu zmarłego. W przypadku istnienia kilku testamentów, brany pod uwagę jest bowiem testament, który został sporządzony najpóźniej.

Alternatywą dla postępowania sądowego jest akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Zastępuje on bowiem postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydane przez sąd. Spadkobiercy muszą złożyć przed notariuszem oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku. Dotyczy to zarówno spadkobierców powołanych testamentem, jak i spadkobierców ustawowych w sytuacji, kiedy testamentu nie było. Po złożeniu stosownych oświadczeń przez cały krąg spadkobierców, notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, w którym stwierdza, że spadek nabyły te, a nie inne osoby. Należy jednak zauważyć, że w sytuacji, kiedy pozostawiony został testament, a potencjalnych spadkobierców ustawowych jest dużo więcej niż tych powołanych do spadku, bądź w innych skomplikowanych sytuacjach rodzinnych, kiedy notariusz poweźmie wątpliwość co do ważności testamentu, może odmówić sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia i skierować spadkobierców do sądu, celem przeprowadzenia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Koszty poświadczenia dziedziczenia u notariusza są wyższe niż koszty sądowe i zależne od indywidualnego cennika kancelarii notarialnej, dlatego należy ustalać je indywidualnie.

Ostatnio spotkałam się z sytuacją, w której osoba zmarła pozostawiła swój testament u notariusza informując jedynie rodzinę, że taki testament jest, nie poinformowała natomiast nikogo o jego treści. Po śmierci spadkodawczyni okazało się, że notariusz, u którego sporządzony został testament, przeszedł na emeryturę. Warto wiedzieć, że w takiej sytuacji wszystkie sporządzone przez notariusza akty notarialne zostają przekazane do wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę notariusza. W każdej chwili strony aktów notarialnych zawieranych przed emerytowanym notariuszem mogą wystąpić do sądu z wnioskiem o wydanie kserokopii bądź wypisu z aktu notarialnego. Aby otrzymać kserokopię, wraz z wnioskiem należy uiścić opłatę w wysokości 1 zł za jedną stronę aktu. Jeśli zaś zależy komuś na tym, aby dokument miał rangę oryginału, należy zawnioskować o wypis i uiścić opłatę w wysokości 6 zł za każdą stronę dokumentu.

Wyciąg z kodeksu cywilnego:

DZIEDZICZENIE USTAWOWE

Art. 931. § 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.
Art. 932. § 1. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice.

2. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku.
3. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.
4. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.
5. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.
6. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku.
Art. 933. § 1. Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi połowę spadku.

2. W braku zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy.
Art. 934. § 1. W braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy; dziedziczą oni w częściach równych.

2. Jeżeli któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału spadku między zstępnych spadkodawcy.
3. W braku zstępnych tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada pozostałym dziadkom w częściach równych.
Art. 9341. W braku małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada w częściach równych tym dzieciom małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku.

Art. 935. W braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu.

EGZEKUCJA KOMORNICZA Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę jest kolejnym z możliwych i najpopularniejszych sposobów egzekucji, służących wyegzekwowaniu świadczeń pieniężnych.

zajęcie komornicze

Organem egzekucyjnym właściwym rzeczowo do prowadzenia egzekucji z wynagrodzenia za pracę jest komornik, którego właściwość miejscowa została określona w odniesieniu do miejsca zamieszkania dłużnika, a nie siedziby pracodawcy, o czym mówi art. 880 Kodeksu postępowania cywilnego.

Pamiętajmy, że przepisy o egzekucji z wynagrodzenia za pracę stosuje się nie tylko do należności związanych ze stosunkiem pracy i innymi stosunkami prawnymi, do których stosuje się przepisy prawa pracy, lecz także do świadczeń powtarzających się i służących zapewnieniu utrzymania.

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę poza wynagrodzeniem zasadniczym obejmuje również inne składniki wynagrodzenia – np. premie czy nagrody.

Zawiadamiając dłużnika o zajęciu, komornik informuje go o zakazie odbierania zajętego wynagrodzenia i rozporządzania nim, jak i o obowiązku powiadomienia komornika o zmianie przez niego zakładu pracy.

Do zakładu pracy dłużnika komornik kieruje wezwanie, aby poza częścią wolną od zajęcia nie wypłacał dłużnikowi żadnego wynagrodzenia oraz aby zajęte wynagrodzenie przekazywał bezpośrednio wierzycielowi, zawiadamiając komornika o pierwszej wypłacie. Od tej zasady są wyjątki, nakazujące przekazywanie wynagrodzenia komornikowi. Ma to miejsce m.in. w przypadku, gdy jest lub zostanie skierowana inna egzekucja do zajętego wynagrodzenia, a wynagrodzenie w części wymagalnej nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych świadczeń wymagalnych (art. 881 § 3 pkt 2 kpc).

Kwoty podlegające zajęciu

W razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych potrącenia z pensji mogą być dokonywane do wysokości 3/5 wynagrodzenia netto, a w razie egzekucji innych należności – do wysokości połowy wynagrodzenia netto (art. 87 § 3 kp). Potrącenia alimentacyjne i niealimentacyjne nie mogą w sumie przekroczyć 3/5 pensji netto (art. 87 § 4 kp).

 

Ale również…

Przy potrącaniu z wynagrodzenia pracownika sum egzekwowanych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, trzeba również pamiętać o kwocie wolnej, równej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Ustanowienie kwoty równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, jako wolnej od potrąceń, ma zastosowanie przy egzekucji należności na mocy tytułów wykonawczych innych niż należności alimentacyjne.

 

Co ważne, zatem wobec pracowników osiągających dochód jedynie na poziomie płacy minimalnej nie jest zatem możliwe przeprowadzenie egzekucji takich należności z wynagrodzenia za pracę.

Omawiane ograniczenie nie dotyczy potrąceń na pokrycie należności alimentacyjnych. Zobowiązania te mogą być zatem potrącane także z minimalnego wynagrodzenia za pracę w przewidzianej w art. 87 § 3 kodeksu pracy części wynoszącej 3/5 wynagrodzenia.

 

Gdy nie pracujesz na pełen etat

Kwota wolna od potrąceń ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika, w przypadku gdy osoba zatrudniona jest w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

Gdy dłużnik pozostaje w związku małżeńskim

Wynagrodzenie za pracę pobierane przez osobę pozostającą w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności ustawowej, należy do majątku wspólnego małżonków. Jednak, do prowadzenia egzekucji z tego składnika majątku wspólnego nie jest wymagane uzyskanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika, jak stanowi ogólna zasada z art. 787 Kodeksu postępowania cywilnego. Egzekucję w oparciu o tytuł wydany jedynie przeciwko samemu dłużnikowi umożliwia art. 7761 § 1 kpc.

 

Jak wygląda zajęcie wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło)?

Wynagrodzenie otrzymywane z tytułu umów cywilnoprawnych nie jest wynagrodzeniem w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. W związku z tym, nie podlega ochronie jak wynagrodzenie za pracę. Potrąceniu podlega cała kwota wypłacana z tytułu umowy zlecenia i innych umów cywilnoprawnych, jeżeli komornik nie postanowił inaczej. Jeżeli jednak np. umowa zlecenia jest jedynym źródłem dochodu dłużnika i jest to świadczenie powtarzające się, wówczas potrąceniu podlegają kwoty w wysokości wskazanej w Kodeksie pracy.

W opisanej wyżej sytuacji, komornik stosuje się do limitu określonego w Kodeksie pracy dla umów o pracę (art. 833 § 2 Kpc). Z wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych można wówczas egzekwować tylko takie kwoty jak z wynagrodzenia z umów o pracę.

 

Ograniczenia egzekucji świadczeń pieniężnych, czyli nie podlegają egzekucji:

 

 

1) przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;

2) zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca;

3) jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów;

4) narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych;

5) u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę – pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie;

6) przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową;

7) środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym, o którym mowa w art. 36 ust. 4a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 50 i 1272);

8) produkty lecznicze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) niezbędne do funkcjonowania podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej przez okres trzech miesięcy oraz niezbędne do jego funkcjonowania wyroby medyczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 113, poz. 657);

9) przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.

EGZEKUCJA Z RUCHOMOŚCI

CHCESZ POCZYTAĆ O EGZEKUCJI Z RUCHOMOŚCI...

http://www.factolex.pl/egzekucja-z-ruchomosci/

UMOWA PRZEDWSTĘPNA MIESZKANIA

Jeżeli chcesz sprzedać swoją nieruchomość a kupujący nie dysponuje odpowiednią gotówką w danym czasie lub termin planowanej transakcji jest stosunkowo odległy powinieneś podpisać umowę przedwstępną kupna mieszkania.Sprzedaż czy kupno lokalu na „raty” wymaga odpowiedniego zabezpieczenia aby mieć pewność, że transakcja taka będzie miała swój ustalony finał.W umowie przedwstępnej jak w każdym kontrakcie tego typu dwie strony tj. sprzedający i kupujący zobowiązują się do zawarcia właściwej umowy sprzedaży tzw. „przyrzeczonej” w przyszłości.  Co powinna zawierać umowa przedwstępna kupna mieszkania? Taka umowa powinna być oparta na istotnych ustaleniach jakie będą zawarte umowie ostatecznej. Do najważniejszych punktów umowy przedwstępnej będzie przede wszystkim należało:

 • określenie dokumentu określającego prawo własności sprzedającego do określonego w umowie sprzedaży,
 • ustalenie danych osobowych, miejsca zamieszkania - stron umowy
 • szczegółowy opis oferowanego mieszkania – przykładowo: adres, powierzchnia, położenie,
 • określenie formy własności – opis księgi wieczystej, akt notarialny
 • ustalenie ceny mieszkania,
 • określenie formy zapłaty i terminu wpłat,
 • zastrzeżenie co do wysokości zaliczki, zadatku i sposobu ich zaliczenia do całkowitej ceny transakcji,
 • oświadczenie sprzedającego, że mieszkanie nie jest zadłużone,
 • oświadczenie sprzedającego, że mieszkanie nie jest obciążone prawami „osób trzecich”.

Umowy przedwstępna sprzedaży mieszkania Zawarcie umowy przedwstępnej zabezpiecza obie strony na wypadek gdyby sprzedający lub kupujący chciał odstąpić od zawarcia tzw.  umowy przyrzeczonej. W takim przypadku jedna ze stron może UBIEGAĆ SIĘ o naprawienie szkody, którą  jej zdaniem poniosła w związku z niedotrzymaniem zobowiązań.  Naprawienie szkody może polegać na zadośćuczynieniu i pokryciu strat czy też utraconych korzyści w związku z odstąpieniem przez jedną ze stron od zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży. Podpisanie umowy przedwstępnej opłaca się w przypadku kiedy jedna ze stron nie jest stuprocentowo pewna swojej decyzji. Z jednej strony zawarcie takiej umowy motywuje każdą ze stron do sfinalizowania ów przedsięwzięcia gdyż nikt nie chce płacić kary umownej. Z drugiej strony jest to pewnego rodzaju potwierdzeni intencji stron. Podpisanie umowy przedwstępnej kupna Wrocław Umowa przedwstępna może być podpisana  bez udziału notariusza bądź z udziałem notariusza. Zawarcie umowy bez udziału notariusza jest prostszym sposobem i formalnie ma skuteczną moc prawną. W przypadku odstąpienia jednej ze stron od finalizacji transakcji, druga strona może w praktyce dochodzić tylko zwrotu tzw.  zadatku. Jest to pewną wadą takiej umowy. Natomiast zawarcie umowy przedwstępnej kupna mieszkania w formie aktu notarialnego daje większą gwarancję, że właściwa umowa zostanie zawarta. W takim przypadku gdyby jedna ze stron chciała odstąpić od  transakcji,  druga strona ma prawo żądać zawarcia końcowej umowy nabycia i może dochodzić swoich spraw przed sądem. Trzeba zaznaczyć, że decyzja sądu zastępuje oświadczenie woli strony chcącej odstąpić od podpisania umowy. Umożliwia to zawarcie umowy ostatecznej u notariusza bez udziału strony o której winie orzekł sędzia. Zadatek / Zaliczka Kupujący powinien zwrócić uwagę aby w umowie przedwstępnej był czytelny zapis, że sprzedający pobiera od kupującego zadatek w momencie zawierania umowy.  Ma to istotne znaczenie zarówno w przypadku odstąpienia od wykonania umowy przez sprzedającego jak i kupującego. Wysokość zadatku jest dowolna. Wartość zaliczki jednak musi być zaakceptowane przez obie strony umowy. W przypadku rezygnacji kupującego,  sprzedający ma prawo bez wyznaczenia dodatkowego terminu, odstąpić od umowy i zachować otrzymaną zaliczkę. Kupujący ma prawo do wliczenia zadatku do ustalonej kwoty sprzedaży, w przypadku finalizacji końcowej umowy lub do jego zwrotu  w przypadku rezygnacji sprzedającego. Jeżeli kupujący wpłacił zadatek, to w umowie przedwstępnej powinna być wpisana wysokość wniesionej kwoty oraz POTWIERDZENIE sprzedającego, że kwituje odbiór określonej kwoty. Umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego W przypadku zawarcia umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego, po dokonaniu wpłaty całkowitej kwoty przez kupującego, w umowie powinien znaleźć się zapis, że sprzedający kwituje odbiór całej sumy. Jeżeli sprzedający z jakiś powodów chciałby odstąpić od zawarcia umowy końcowej,  kupujący może wnieść sprawę do Sądu o przeniesienie własności mieszkania bez zgody Sprzedającego. Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania sporządzona w formie aktu notarialnego powinna zawierać także zapis gwarantujący kupującemu możliwość dokonania wpisu w formie roszczenia  o przeniesienie własności kupowanego mieszkania do księgi wieczystej we właściwym Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych. Umowa przedwstępna może zawierać termin zawarcia przez strony właściwej umowy sprzedaży. Jeżeli taki termin nie zostanie określony, to umowa powinna być zawarta w ciągu roku w odpowiednim terminie ustalonym przez kupującego. W celu uniknięcia ewentualnych  nieporozumień, warto taki termin oznaczyć. Zalety i wady umowy przedwstępnej kupna Sporządzenie umowy przedwstępnej nie jest łatwym zadaniem. W prawdzie każdy może ją napisać samemu ale czy wszystkie zawarte w niej postanowienia będą zgodne z prawem? Trzeba pamiętać że w ostatnich czasach zarówno społeczeństwo jak i sądy zaczęły zwracać coraz to większą uwagę na formę i poprawność klauzul zawartych w umowach. Powstała nawet strona internetowa na której umieszczane są treści wszystkich klauzul których poprawność została zaskarżona a sąd uznał je za klauzule niedozwolone. Jeśli nie ma się doświadczenia w redagowaniu umów warto jest skorzystać z usług naszego biura nieruchomości we Wrocławiu. Pozwoli to na uniknięcie dotykowego stresu związanego z egzekwowaniem swoich praw w przypadku odstąpienia przez jedną ze stron od podpisania umowy przyrzeczonej. Aby dowidzieć się więcej o skutkach, zaletach i wadach umów przedwstępnych prosimy o kontakt z naszym pośrednikiem. Do dyspozycji naszych klientów mamy całe mnóstwo wzorów umów przedwstępnych na każdą sytuację. Pomagamy, doradzamy i udzielamy praktycznych wskazówek. Gotowe druki, konstrukcja i najlepsza forma umowy przedwstępnej kupna mieszkania. Czy zawarcie umowy przedwstępnej jest obowiązkowe - Nie! Czy umowa przedwstępna musi być podpisany u notariusza - Nie! Aneks do umowy przedwstępnej   - jest do DOKUMENT zmieniający lub uzupełniający warunki wcześniej podpisanej umowy. Na przykład jeśli kupiłeś mieszkanie od dewelopera i on spóźnia się z terminem jego oddania to zgodnie z prawem przysługują ci odsetki ustawowe za zwłokę w wysokości 13% na rok. Bardzo często deweloper wykorzystując niewiedzę swoich klientów wysyła im aneks do umowy przedwstępnej kupna mieszkania zmieniający termin oddania lokalu w zamian za wykonanie dodatkowej, drobnej usługi. W zależności od okresu zwłoki bardzo często 13% od wartości mieszkania przewyższa kilkakrotnie wartość usługi oferowanej przez przedsiębiorcę. Oczywiście na zmiany zawarte w aneksie muszą ZGODZIĆ SIĘ obie strony.   Ile kosztuje umowa przedwstępną u notariusza?   - koszt sporządzenia umowy przedwstępnej u notariusza to 50% taksy notarialnej, która byłaby naliczona od umowy docelowej. Koszt jest zależny od wartości przedmiotu transakcji. Za lokal o wartości od 60 000 zł do 1 000 000 zł zapłacimy 1,010 zł + do 0,4 % od nadwyżki powyżej 60 000 zł.   Należy wspomnieć, że 1 010 zł to opłata stała, którą zapłacimy u każdego notariusza natomiast 0,4% jest to opłata dodatkowa w zależności od stawek danej kancelarii. Może ona wynosić maksymalnie 0,4%. Przykład: Wartość lokalu: 350 000zł Maksymalny koszt notariusza: 1 010zł + ((350 000zł - 60 000zł) * 0,4%) = 1010zł + 1160zł = 2 170zł Maksymalny koszt notariusza przy podpisaniu umowy przedwstępnej: 2 170zl * 50% = 1 085zł Druga część kosztu płacona jest w dniu zawarcia umowy ostatecznej. Następnie koszt 200,00 zł, WPISANIE zastrzeżenia w księdze wieczystej o ujawnienie roszczenia o zawarcie umowy definitywnej.

JAK USTALIĆ NUMER KSIĘGI WIECZYSTEJ?

Przepisy ustawy o księgach wieczystych i hipotece przewidują jawność ksiąg wieczystych. W istocie od czasu wprowadzenia możliwości skorzystania z portalu http://ekw.ms.gov.pl prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości dostęp do danych zawartych w księgach wieczystych nie powinien nastręczać większych problemów. W celu przejrzenia treści księgi nie trzeba nawet wychodzić z domu. Warunkiem jest jednak to, aby zainteresowana osoba znała numer księgi wieczystej nieruchomości, która ją interesuje. Na etapie ustalania tego numeru mogą pojawić się problemy, ponieważ nie odzwierciedla on w jakikolwiek sposób fizycznych cech nieruchomości (to znaczy: nie odnosi się on do jej powierzchni, adresu, numeru działki ewidencyjnej etc.). W praktyce najprostszą metodą zmierzająca do ustalenia numeru księgi wieczystej jest: 1. sprawdzenie oznaczenia ewidencyjnego danej nieruchomości a następnie 2. udanie się do właściwego starostwa w celu uzyskania informacji o numerze księgi wieczystej z ewidencji gruntów i budynków. Jeśli chodzi o sprawdzenie oznaczenia ewidencyjnego (tj. numeru ewidencyjnego działki oraz obrębu, w jakim jest ona położona), to mając wiedzę o fizycznym jej umiejscowieniu najprościej skorzystać z jednego z internetowych systemów kartograficznych (chociażby: http://geoportal.gov.pl, http://mapa.um.warszawa.pl lub innego – posiadającego analogiczne funkcje – systemu). Z uwagi na to, że niektóre systemy skierowane są dla profesjonalistów znalezienie właściwej informacji może niekiedy nastręczać konieczność skorzystania z instrukcji ich działania. Po ustaleniu oznaczenia ewidencyjnego nieruchomości należy udać się do starostwa powiatowego w celu uzyskania informacji o numerze księgi wieczystej z ewidencji gruntów i budynków (prowadzonej przez starostę na mocy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne). Dla ułatwienia: Starostwo Powiatowe w Grudziądzu mieści się przy ul. Małomłyńskiej 1. Tak ustalony numer księgi wieczystej należy wprowadzić do systemu znajdującego się pod adresem internetowym: http://ekw.ms.gov.pl a następnie można już swobodnie przeglądać jej treść.

FUNDUSZE SEKURYTYZACYJNE….RATUNKU KUPILI MNIE!

Podmioty będące dłużnikami instytucji finansowych takich jak banki i fundusze sekurytyzacyjne w ostatnich miesiącach, w wyniku zapadłych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego (dalej TK), uzyskały korzystne rozstrzygnięcie wzmagające ich ochronę w sporze sądowym dotyczącym windykacji ich zaległości płatniczych wobec tych podmiotów. Chodzi tutaj w szczególności o wyrok TK z dnia 15.03.2011 r. sygn. P 7/09 oraz wyrok TK z dnia 11.07.2011 sygn. P 1/10). Poniżej zajmiemy się przede wszystkim wierzytelności jakich dochodzą wobec dłużników fundusze sekurytyzacyjne. Jest to o tyle ważne, że niezależnie od tego, że powołany wyżej wyrok TK z dnia 11.07.2011 r. znacznie poprawia ich sytuację procesową w sporze z tymi podmiotami, to dodatkowo pozwala on osobom fizycznym będącym konsumentami nawet wzruszyć już zapadłe prawomocne orzeczenia sądów powszechnych w takich sprawach. Oczywiście jest to możliwe przy pewnych przesłankach i założeniach wynikających z tego orzeczenia TK oraz z art. 4011 kpc i art. 407 § 2 kpc.  Ważnym jest również, że termin na wzruszenie już zapadłego prawomocnie orzeczenia w sprawie z powództwa funduszu sekurytyzacyjnego wobec osoby fizycznej (konsumenta) wynosi 3 miesiące i jest liczony od dnia publikacji tego orzeczenia, to jest od 11 lipca 2011 r. Trzeba podkreślić, że orzeczenie TK z 11 lipca 2011 służy nie tylko wzruszaniu prawomocnych orzeczeń ale wyznacza zasady wykładni przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych zwłaszcza zaś art. 194. W wyniku zapadłego wyroku TK został on bowiem uznany za niekonstytucyjny. W konsekwencji zostało wykluczone uprzywilejowanie dowodowe jakie w sporach sądowych, na mocy tego przepisu, posiadały fundusze sekurytyzacyjne.

Obecnie osoby pozywane przez instytucje finansowe takie jak funduszy sekurytyzacyjne uzyskały większą ochronę i możliwość lepszej obrony. Oczywiście samo orzeczenie TK nie przesądza o wygranej w sporze z takim podmiotem. W Polskiej procedurze obowiązująca jest bowiem zasada kontradyktoryjności oznaczająca potrzebę aktywności procesowej stron procesowych (zarówno powodowej jak i pozwanej). W sytuacji zatem, kiedy dłużnik pozwany przez fundusz sekurytyzacyjny nie podejmie obrony, prawie zawsze przegra spór sądowy z tą instytucją, nawet jeśli przysługują mu zarzuty mogące doprowadzić do całkowitego oddalenia powództwa lub oddalenia go w części (mniejsza kwota długu zostanie zasądzona). Podobnie zresztą ma się rzecz z innymi instytucjami finansowymi jakimi są Banki (w tym zakresie odsyłam jednak do mojej porady z dnia 2009-04-17 również zamieszczonej na stronach internetowych kancelarii).

W tym miejscu nie sposób też nie wyjaśnić, bo pewnie sporo osób nawet nie zdaje sobie z tego sprawy, jak to się stało, że są dłużnikami funduszu sekurytyzacyjnego, co to jest za instytucja itp.  Fundusze sekurytyzacyjne działają od kilku lat na rynku polskim. Są one jednym z wielu rodzajów funduszy inwestycyjnych, konkretnie tzw. funduszy zamkniętych, tworzonych na podstawie Ustawy z dnia 27 maja 2004 o funduszach inwestycyjnych. Rodzaje tworzonych funduszy, zasady ich tworzenia i działania pozostawiamy jednak poza sferą naszych rozważań. Materia ta jest bowiem wielce skomplikowana i nie pozostaje w związku z przedmiotem tego artykułu.  W tym miejscu musimy jednak wyjaśnić jak to się stało, że określone osoby posiadają zadłużenie wobec takiej instytucji jak fundusz sekurytyzacyjny. Wynika to najczęściej stąd, że ich pierwotne zadłużenie wobec banku zostało następnie scedowane na jeden z wielu funduszy sekurytyzacyjnych działających w Polsce (lista funduszy działających na rynku poniżej). Banki bowiem w celu restrukturyzacji swoich windykowanych wierzytelności przenoszą swoje wierzytelności na takie właśnie podmioty jak fundusze sekurytyzacyjne. Przeniesienie takie następuje w drodze umowy przelewu wierzytelności albo umowy o subpartycypację (art. 92a Prawa bankowego). Umowa taka podpisywana jest z towarzystwem funduszy inwestycyjnych tworzącym fundusz sekurytyzacyjny. Towarzystwo takie zarządza również funduszem sekurytazycyjnym i reprezentuje taki fundusz na zewnątrz (art. 4 Ustawy o funduszach inwestycyjnych). Tak więc w kontaktach z dłużnikiem, takiej scedowanej do funduszu sekurytyzacyjnego wierzytelności, nie występuje pierwotny wierzyciel, bank ale fundusz sekurytyzacyjny, a właściwie towarzystwo tworzące i zarządzające takim funduszem sekurytazacyjnym. Jedno towarzystwo może przy tym utworzyć więcej niż jeden fundusz inwestycyjny (sekurytyzacyjny). Jak z powyższego widać dłużnik banku często ma duże problemy z wyjaśnieniem sobie kto właściwie jest jego wierzycielem i jak do określonych zamian wierzyciela doszło skoro brał kredyt w banku, a nie w żadnym funduszu. Ponadto w kontaktach z dłużnikiem często występują nie te fundusze ale firmy windykacyjne, które są jednym z założycieli takich funduszy sekurytyzacyjnych, a z reguły świadczą usługi windykacyjne na ich rzecz. Usługi takie wykonują też kancelarie prawne wyspecjalizowane w windykacji. Wśród większych firm windykacyjnych, które ściśle współdziałają przy świadczeniu windykacji dla funduszy sekurytyzacyjnych, a czasem wręcz świadczą tzw. usługę zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami (art. 192 Ustawy o funduszach inwestycyjnych) należy wymienić takie jak Koksztys, Best, Kruk itd.

Na rynku zaś obecnie funkcjonują poniżej wskazane fundusze sekurytyzacyjne:

a) Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (BPH TFI)
b) BISON Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (BPH TFI)
c) BEST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Copernicus Capital TFI)
d) Prokulus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Copernicus Capital TFI)
e) Sekura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Copernicus Capital TFI)
f) Ultimo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny (DWS Polska TFI)
g) GE Debt Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny (GE Debt Management TFI)
h) Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny (Intrum Justitia TFI)
i) S-Collect Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny (PKO TFI)
j) EGB Podstawowy Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (TFI Skarbiec)
k) Allianz - Euler Hermes Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (TFI Allianz)

Oczywistym jest, że dłużnik pozywany przez takie instytucje jest zagubiony i nie podejmuje obrony, która może okazać się zasadna, ponieważ obieg i czas związany z przenoszeniem wierzytelności z banków do funduszy sekurytyzacyjnych powoduje, że dochodzi do nieprawidłowości przy ich przeniesieniu, niewłaściwego ich ewidencjonowania, a co za tym idzie ich zawyżania, przedawnienia itp. Jednak większość tego typu zarzutów sąd rozpoznający sprawę będzie brał pod uwagę tylko pod warunkiem ich podniesienia przez pozwanego (dłużnika) w procesie sądowym, a nie z urzędu.

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Favicon Plugin made by Alesis