ADRESU POZWANEGO – NIEZNANY DO SPRAWY

Wnosząc pozew do sądu w każdej sprawie cywilnej mamy obowiązek wskazać dane pozwanego tj. jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer pesel. Jest to konieczne aby móc pozwanemu doręczyć nasz pozew, kolejne pisma procesowe oraz wyrok tak aby mógł on skorzystać ze swojego prawa do obrony i do przedstawienia swojej wersji wydarzeń i argumentów na jej poparcie.

To bardzo ważne ponieważ brak adresu pozwanego, a tym samym niedręczenie mu pism bądź nieprawidłowe ich doręczenie jest podstawą do stwierdzenia nieważności postępowania.

Dlatego też jeśli złożymy pozew bez wskazania adresu pozwanego, bądź wprawdzie wskazaliśmy adres ale pozwany już dawno pod tym adresem nie mieszka, sąd zobowiąże nas do uzupełnienia tego braku, a jego nieuzupełnienie będzie skutkować zwrotem pozwu lub zawieszeniem postępowania.

Problem z prawidłowym wskazaniem adresu jest coraz częstszy z uwagi na naszą obecność w unii europejskiej, a tym samym wzmożoną migrację ludności, dlatego też myślę że warto zająć się tym tematem.

Czy istnieje jakiś sposób na uzyskanie aktualnego adresu pozwanego? Co się stanie jeśli pomimo prób nie uda nam się go uzyskać?

 

W pierwszej kolejności możemy spróbować uzyskać takie dane we właściwym wydziale (z reguły Wydział Ewidencji Ludności, lub Wydział Spraw Obywatelskich) w Urzędzie Miasta w którym podejrzewamy, że pozwany przebywa.

Na miejscu trzeba będzie wypełnić krótki formularz i wnieść opłatę w wysokości 31 zł (na rachunek bankowy wskazany np. na stronie internetowej konkretnego urzędu miasta).

Możemy również skorzystać z drugiej opcji tj. złożenia wniosku o udostępnienie danych z rejestru pesel. Jest to lepsza opcja ponieważ rejestr ten obejmuje dane ewidencyjne dla całego kraju.

W tym celu musimy wejść na stronę ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji:

https://mswia.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/udostepnianie/12993,Udostepnianie-danych-z-rejestru-PESEL.html

i pobrać stamtąd formularz wniosku o udostępnienie danych.

Do wniosku dołączamy:

– dowód wniesienia opłaty w wysokości 31 zł na rachunek Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: ul. Smyczkowa 10, 02-678 Warszawa, Narodowy Bank Polski O/O Warszawa nr 24 1010 1010 0030 3022 3100 0000; (dane na dzień 01-12-2016).

– jeśli składamy wniosek za pośrednictwem pełnomocnika to do wniosku dołączamy

  1. dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (powinna zostać uiszczona w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy, konto Bank Handlowy S.A. 18 1030 1508 0000 0005 5002 3113) (dane na dzień 01-12-2016)
  2. dokument pełnomocnictwa

– dokument potwierdzający nasz interes prawny, a więc wskazujący dlaczego chcemy uzyskać dane danej osoby, jeśli więc chcemy wnieść np.  pozew o zapłatę to do wniosku możemy załączyć kopię umowy, wysłane wezwania do zapłaty, nieopłacone faktury). Bardzo ważne jest aby wykazać interes prawny, ponieważ w sytuacji gdy organ uzna że do jego wykazania nie doszło, wyda decyzję odmowną.

Wszystko to wysyłamy na adres:

Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA
Wydział Udostępniania Danych
ul. Smyczkowa 10
02-678 Warszawa

I czekamy na odpowiedź. Oczywiście istnieje jeszcze możliwość złożenia wniosku w postaci elektronicznej, ale nie będę o tym pisać ponieważ niewiele osób posiada podpis elektroniczny lub korzysta z platformy ePUAP. Wszelkie natomiast informacje o tej metodzie znajdują się w linku który załączyłam powyżej.

Uzyskane dane przesyłamy niezwłocznie do właściwego sądu.

Jeśli jednak za pomocą żadnego z tych organów nie uzyskaliśmy aktualnych danych pozwanego, możemy  złożyć w sądzie wniosek o ustanowienie kuratora. Kurator będzie reprezentował pozwanego w sprawie, a więc działał za niego w sprawie i odbierał jego korespondencję.

We wniosku takim musimy uprawdopodobnić, że miejsce pobytu pozwanego nie jest znane, a więc wykazać że pomimo naszych prób nie udało nam się odnaleźć miejsca pobytu pozwanego. Przydadzą się tu zatem decyzje otrzymane z ewidencji urzędu miasta bądź centralnego rejestru pesel, które możemy podłączyć do wniosku.

Pamiętajmy aby skorzystać z wszelkich możliwości odnalezienia adresu zamieszkania pozwanego, a nie liczyć tylko na to że sąd ustanowi kuratora. Jeśli bowiem ustanowienie kuratora nastąpi pochopnie, sytuacja taka może być w przyszłości przyczyną do stwierdzenia nieważności postępowania.

Comments are closed.

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Favicon Plugin made by Alesis