Archive for Grudzień 2013

WESOŁYCH ŚWIĄT

WESOŁYCH ŚWIĄT

FUNDUSZE SEKURYTYZACYJNE….RATUNKU KUPILI MNIE!

Podmioty będące dłużnikami instytucji finansowych takich jak banki i fundusze sekurytyzacyjne w ostatnich miesiącach, w wyniku zapadłych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego (dalej TK), uzyskały korzystne rozstrzygnięcie wzmagające ich ochronę w sporze sądowym dotyczącym windykacji ich zaległości płatniczych wobec tych podmiotów. Chodzi tutaj w szczególności o wyrok TK z dnia 15.03.2011 r. sygn. P 7/09 oraz wyrok TK z dnia 11.07.2011 sygn. P 1/10). Poniżej zajmiemy się przede wszystkim wierzytelności jakich dochodzą wobec dłużników fundusze sekurytyzacyjne. Jest to o tyle ważne, że niezależnie od tego, że powołany wyżej wyrok TK z dnia 11.07.2011 r. znacznie poprawia ich sytuację procesową w sporze z tymi podmiotami, to dodatkowo pozwala on osobom fizycznym będącym konsumentami nawet wzruszyć już zapadłe prawomocne orzeczenia sądów powszechnych w takich sprawach. Oczywiście jest to możliwe przy pewnych przesłankach i założeniach wynikających z tego orzeczenia TK oraz z art. 4011 kpc i art. 407 § 2 kpc.  Ważnym jest również, że termin na wzruszenie już zapadłego prawomocnie orzeczenia w sprawie z powództwa funduszu sekurytyzacyjnego wobec osoby fizycznej (konsumenta) wynosi 3 miesiące i jest liczony od dnia publikacji tego orzeczenia, to jest od 11 lipca 2011 r. Trzeba podkreślić, że orzeczenie TK z 11 lipca 2011 służy nie tylko wzruszaniu prawomocnych orzeczeń ale wyznacza zasady wykładni przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych zwłaszcza zaś art. 194. W wyniku zapadłego wyroku TK został on bowiem uznany za niekonstytucyjny. W konsekwencji zostało wykluczone uprzywilejowanie dowodowe jakie w sporach sądowych, na mocy tego przepisu, posiadały fundusze sekurytyzacyjne. Read more

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Favicon Plugin made by Alesis